Bestilling

 
 
 
 
 
 
 

Prices:


The campsite:

Camping space: 224 NOK pr. night.

Tent space: 168 NOK pr. night.

Electricity: 50 NOK pr. night

Shower: 25 NOK.

Use of washing maschine: 40 NOK. 

Use of dryer: 40 NOK. The Holiday Home:


per person: 

Adults: 350 NOK pr. night for single bed.


Children: 200 NOK pr. night for single bed.


Room rental: 

per room:

Room 1: 1000 NOK pr. night (4-8 persons).

Room 2: 600 NOK pr. night (2-6 persons).

Room 3: 1200 NOK pr. night ( total of 9 persons) 40 squaremeters.


Bed linen rental and washing fee is excluded from the price.

The guests can thus bring their own linen/sleeping bag/ quilt. Most quilts are long, 220 cm. We have 1 quilt that is 200 cm long. 


Optional:

If linen rental and cleaning is needed or wanted:

Cleaning fee: 168 NOK. 

Linen&towel rental: 112 NOK. 

 

Check in: 2 - 10 PM.

Check out: 12 AM.

Ofte stilte spørsmål.

Questions and answers

1. Er det salg av mat på Haugen Feriesenter?


Det er en liten kiosk på Feriehuset som tilbyr iskrem fra Hennig Olsen, sjokolade og potetgull. Haugen Feriesenter ønsker å tilfredsstille gjestenes behov for mat. Imidlertid må man ta en prat med Mattilsynet om hva som kan være aktuelt å kunne tilby med de fasilitetene som nå befinner seg på eiendommen. Det er noen regler man må følge og Mattilsynet har noen krav til servering og tilbud om trygg og god mat.

Det betyr at gjestene må handle mat på forhånd. Joker Tjøtta holder åpent fra kl. 09.00 til kl. 18.00 på hverdager og fra kl. 09.00 til 15.00 på lørdager. Søndager holder Joker Tjøtta stengt. I Vevelstad har man en Coop-forretning, usikker på dens åpningstider. Det finnes en rekke gode dagligvareforretninger i Brønnøysund og Sandnessjøen. Man kan gjerne handle som om man skal hjem, for på feriesenteret finnes rikelig med kjøkkenutstyr. 2. Har Haugen Feriesenter hytteutleie?


Nei, det har vi dessverre ikke. Eiendommen er en forhenværende skoletomt, og ikke tiltenkt å være campingplass. Så langt har vi ennå ikke kommet. Kanskje kommer lavvo-utleie om ikke så lenge? Kanskje om et år? Dette er det verdt å snuse litt på og finne ut av. Meget spennende trend i reiselivsmarkedet.3. Har Haugen Feriesenter båtutleie?


Nei, det har vi foreløpig ikke. Vi skjønner at båtutleie er veldig populært her på Helgelandskysten. Kanskje 5 år frammover i tid kan det komme en enkel båt i Torsrova småbåthavn med en liten påhengsmotor på til leie hos oss. Det er rikt fiske i Flatøysundet, sies det. Hvordan sikrer man at gjester ser til at sjøvettreglene blir fulgt? Det er spørsmål vi på Haugen Feriesenter stiller oss, for ikke å si folk i øysamfunnet som bruker å bo eller feriere her. Vi er alle opptatt av det samme; god sameksistens og sikkerhet til sjøs.4. Ferjetider: VIKTIG Å VITE:

         Det er Boreal som kjører LOKALRUTA mellom Forvik og Tjøtta. Det er HELT avgjørende at gjester velger lokalruta, og ikke direkteruta. 

         Lokalrutas båt er liten og heter MF TJØTTA. Den går klokka 9.10, 12.10 fra Forvik. Fra Tjøtta går den klokka 10.50, 15,35, 17,55, 20,35.  

        Det er opptil 6 avganger hver dag med MF Tjøtta. Mannskapet på MF Tjøtta hevder at Reis Nordland ikke alltid er til å stole på. Vi kan      

        likevel henvise til Reis Nordland sin nettside eller app. Den laster du ned på iPhone eller mobiltelefon. 

       www.reisnordland.no eller www.reisnordland.com for engelsk. Man må si i fra til mannskapet at man ønsker å gå av på Tro. Det er 

        behovsanløp ved de aller fleste avganger. 


1. Is food sold at Haugen Holiday Center?

There is a small kiosk at Feriehuset that offers ice cream from Hennig Olsen, chocolate and crisps. Haugen Feriesenter wants to satisfy the guests' needs for food. There are some rules that must be followed and the Norwegian Food Safety Authority has some requirements for serving and offering safe and good food.
This means that guests must buy food in advance. Joker Tjøtta is open from 09.00 to 18.00 on weekdays and from 09.00 to 15.00 on Saturdays. Joker Tjøtta is closed on Sundays. In Vevelstad there is a Coop store, unsure of its opening hours. There are a number of good grocery stores in Brønnøysund and Sandnessjøen. You can shop as if you were going home, because there is plenty of kitchen equipment at the holiday centre.


2. Does Haugen Holiday Center have cabin rentals?

No, unfortunately we don't have that. The property is a former school site, and not intended to be a campsite. We have not yet come that far. Maybe lavvo rental will come soon? Maybe in a year?  Haugen Holiday Center is thinking that this is a very exciting trend in the tourism market.


3. Does Haugen Holiday Center have boat rentals?

No, we don't have that yet. We understand that boat hire is very popular here on the Helgeland coast. Perhaps 5 years from now, a simple boat with a small outboard motor can be rented from us in Torsrova marina. There is plenty of fishing in Flatøysundet, it is said. How do you ensure that guests ensure that the rules of the sea are followed? These are questions we at Haugen Holiday Center ask ourselves, not to mention people in the island community who use to live or holiday here. We are all concerned with the same thing; good coexistence and safety at sea.


4. Ferry times: IMPORTANT TO KNOW:
It is Boreal that runs the LOCAL ROUTE between Forvik and Tjøtta. It is ABSOLUTELY essential that guests choose the local route and not the direct route.
Lokalruta's boat is small and is called MF TJØTTA. It leaves at 9.10, 12.10 A from Forvik. From Tjøtta it leaves at 10.50 AM, 3.35, 5.55, 8.35 PM.
There are up to 6 departures every day with MF Tjøtta. The crew at MF Tjøtta claims that Reis Nordland cannot always be trusted. We can
nevertheless refer to Reis Nordland's website or app. You download it on your iPhone or mobile phone.
www.reisnordland.no or www.reisnordland.com for English. You must tell the crew that you want to get off at Tro. It is
calls on demand for the vast majority of departures.